ෂර්ට් සදහා අවශ්‍ය කරනු ලබන තත්වයෙන් උසස් රෙදි විවිධ වර්ගයන්ගෙන් විවිධ වර්ණයෙන් ආනයන කර තොග බෙදාහැරිමෙි මධ්‍යස්ථානයක් වන CIB Gray Cloth Centre ආයතනය මෙරට නිමි ඇදුම් ආශ්‍රිත කර්මාන්තයේ නිරත බොහෝමයක් දෙනාගේ අවශ්‍යතාවයන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ සපුරාලමින් මහරගම පමුණුව පාරේ අංක 173 දරණ ස්ථානයේදි ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත ඇත.

THE MANAGER OF CIB GRAY CLOTH CENTRE - MAHARAGAMA

THE MANAGER OF CIB GRAY CLOTH CENTRE - MAHARAGAMA
Mr.P.G.W.G.Ravi Jayawardhane.
The Manager - CIB Gray Cloth – Maharagama.
  • Address
    CIB Gray Cloth,No.173, Pamunuwa Road, Maharagama, Sri Lanka.
  • Telephone No.
    (+94) 11 115658142

LOCATION