විජය සමූහ ව්‍යාපාරයේ මැයි මස විවාහ දීමනා ලබා දීමේ අවස්ථාවන් කිහිපයක්.

විජය සමූහ ව්‍යාපාරයේ කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂක ගරු කේ.ආර්.ජී. විජේසුන්දර මහතාගේ උදාර සංකල්පයකට අනුව සිදු කරනු ලබන සේවක / සේවිකාවන්ට මැයි මස විවාහ දීමනා ලබා දීමේ අවස්ථාවන් කිහිපයක්.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://cibweb.lk/cib_content/uploads/2020/02/custom-1.jpg);background-color: rgba(10,10,10,0.63);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}